Mertlik D-Keik

20.3. 2017 filly, light bay, line Gundogar, familie 351 Pel, farm Akhalteke Dorkeik.

Mertlik D-Keik
 

1330 Gobi Gush
grey
Ghilzai Khan            grey, 2003 Gargantua                  grey, 1997 1171 Gigant 17  
2645 Gekla  
Khmara                        chestnut, 1997 1230 Mamuk
2978 Huanita 

Marishka             bay, 1996

 
1114 Yaran                chestnut, 1975 917 Sektor
1704 Yalkim 
2808 Mayana          bay, 1984 1075 Melgun  
2374 Mashuk
Mukam    palomino, 2007 1539 Damask d.buckskin, 2002 1122 Aksum
chestnut
1076 Melekush
2543 Akgozel 39
2698 Davenda
d.buckskin
1195 Ekemen
2724 Dogadka

Meksika              l.bay, 1997
1069 Kortik
bay
969 Rokot
1987 Korsika
2803 Marsia 8          bay 1083 Omar
2003 Melegul

 

__________________________________PHOTOGALLERY___________________________________

2017