PRODÁNO Novým majitelem se stal pan August Huemer, Rakousko. Přejeme hodně štěstí.

20.3. 2017, klisna, sv. hnědka, linie Gundogar, rodina  Pel, farma Achalteke Dorkeik

 

 

Míry: KVH 159cm

 
1445 Gobi Gush Ghilzai Khan              Gargantua         1171 Gigant 17
2645 Gekla  
Khmara               1230 Mamuk
2978 Huanita 

Marichka

1114 Yaran          917 Sektor
1704 Yalkim 
2808 Mayana       1075 Melgun  
2374 Mashuk
3744 Mukam    1473 Damask 1122 Aksum 1076 Melekush
2543 Akgozel 39
2698 Davenda 1195 Ekemen
2724 Dogadka

3693 Meksika

 

1069 Kortik  969 Rokot
1987 Korsika
2803 Marsia 8       1083 Omar
2003 Melegul

 

 


 

 

 

2019

27.10.2019 - Mertlik v novém domově

 

 

2018

 

2017