Mare, born 15.5. 2016, bay, line Gundogar, famillie 1252 Kepderi, farm Achalteke Dorkeik.

 

 
MEASUREMENTS:  height at withers - 156cm cannon girth - 18,0 
 
1445 Gobi Gush  1444 Ghilzai Khan               1490 Gargantua        1171 Gigant 17  
2645 Gekla
4048 Khmara                         1230 Mamuk
2978 Huanita
3664 Marishka                          1114 Yaran                        917 Sektor  
1704 Yalkim
2808 Mayana                  1075 Melgun 
2374 Mashuk
Derya                1473 Damask 1122 Aksum 1076 Melekush
2543 Akgozel 39
2698 Davenda 1195 Ekemen
2724 Dogadka        
3477 Dorkeik 1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2724 Dogadka 949 Dornazarbek
1488 Djakhan
 
 

 

2021

 

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

Photos Magdalena Strakova  - Thank you!

akhaltekin.com/mares