9.1. 2016 stallion, buckskin, line Sovkhoz 2., familie Fantin, Stavropol stud

 

 

Measurements: 156cm

 
1638 Piastr 1095 Polot 1010 Sovkhoz 2. 871 Gindukush
1630 Okis
2051 Sakharnaya               936 Yalta
1843 Sabirli
2434 Pudokhan 943 Arslan 697 Gelishikli
1112 Alsona

1834 Pariza

919 Sere
1634 Pazilla
3309 Garali        1248 Orlan 943 Arslan 697 Gelishikli
1112 Alsona
1631 Oktava

932 Khorgos

1627 Ovadan
  2640 Garuda 1031 Ahmed  960 Mukhtar
1416 Aishat
1752 Gunim 919 Sere
1462 Gubdenli

Photos by Artur Baboev

 

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=eCwVuyxOnu0

https://www.youtube.com/watch?v=k0XOThbguPU&t=6s

 

2021

 

2020

Photos by Michaela Purnochova (navaramafoto) - Thank you!